Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól a személyes adatai kezelése vonatkoztatásában

A Happymedic Kft. által üzemeltetett www.happymed.hu  weboldallal összefüggésben megvalósuló adatkezelési tevékenységről. A Happymedic Kft. által a www.happymed.hu  weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével, szolgáltatások megrendelésével, (valamint a - Happymedic Kft.-nél történő elhelyezkedés érdekében megküldött önéletrajzok feldolgozásával összefüggésben személyes adatok kezelése során alkalmazott adatvédelmi szabályok eljárások és védelmi intézkedések rögzítése.

Az Adatkezelő egyúttal a tájékoztatóban informálja ügyfeleit, partnereit, valamint minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen jogviszonyban állnak és a személyes adatok kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

A honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött. Személyes adatait a Happymedic Kft.,mint adatkezelő kezeli.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Cégnév: Happymedic Kft.
Székhely: 2000 Szentendre Dobogókői út 1.
Cégjegyzékszám: 13-09-233222
Adószám: 14757547-1-13
Telefonszám:
+36-30-530-8968
Weboldal: www.happymed.hu
E-mail cím: happymed@happymed.hu

Az adatkezelő képviselőjének neve és telefonszáma:
Bognár Krisztina
Telefonszám: +36209698029

 

A személyes adatok kezelése során figyelembe veendő legfontosabb elvek

A személyes adatok kezelése a hatályos jogi szabályozás alapján történik. A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Happymedic Kft. felel.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Fogalmak:

Érintett: páciens/felhasználó

Adatkategória: név, anyja neve, születési hely és idő, telefonszám, email cím, TAJ szám, lakcím, ismert betegségek, rendszeresen szedett gyógyszerek, gyógyszerérzékenység.

Adat forrása: páciens/felhasználó nyilatkozata, okmányai alapján – önkéntes és kifejezett hozzájárulással

Adatkezelés célja: betegellátás, gyógykezelés nyújtása, előjegyzési időpont egyeztetése, betegirányítás, vizsgálat és terápiaszervezés, terápiás kezelés, egészségügyi állapot nyomon követése

Adatkezelés jogalapja: Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Adatkezelés időtartama: 5 év

 

Az érintettek kategóriái

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással. Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől a honlapon elhelyezett űrlapok, regisztrációs formanyomtatványok kitöltésével, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, illetve ha egészségügyi szolgáltatásainkat kívánja igénybe venni.

A weboldal üzemeltetéséből eredő adatkezelési tevékenység során érintettek a honlap látogatói, a   weboldalra regisztrált felhasználók, az oldalon bemutatott termékeket/szolgáltatásokat megrendelő személyek, (valamint az önéletrajzot megküldő álláspályázók.)

A Happymedic Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban érvényesítendő jogai az érintetteknek

Amennyiben a Happymedic Kft. az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:  

  • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok  tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam  meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az  adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének  korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely  felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.
  • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.
  • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes  adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,  ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá, ha az adatkezelőnek már nincs  szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az  adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra  nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival  szemben.
  • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben  használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az  adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,  amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett  hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból  történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és adatkezelés  automatizált módon történik.

 

Jogorvoslati lehetőségek: 

  1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.:5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410

  1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

Adattovábbítás

Az ön által megadott adatait szerződéses diagnosztikai és terápiás partnereinknek adhatjuk ki, laboratóriumi vizsgálatok elvégzése céljából

Adattovábbítás címzettje

Továbbított adatok köre

Spektrum-Lab

Név, cím, születés, taj, anyja neve

Cytopathológiai Laboratórium

Név, cím, születés, taj, anyja neve

 

 

Adatvédelmi incidens

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

A honlap cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatója

A honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával összefüggésben. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor.

Az alkalmazott cookie-k fajtái:

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama). Ezeket az adatokat a Happymedic Kft.kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére. Az online történő megrendeléshez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Happymedic Kft.által üzemeltetett weboldalakon makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.

A cookie-k letiltása:

Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A cookie-k böngészőjén keresztüli törléséről bővebb tájékoztatást többek között az alábbi linkeken is találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11  

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu  

A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker törvény) rendelkezései jelentik. A cookie-k alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.happymed.hu weboldalon.